Share this

สรุปให้ เกี่ยวกับ PDPA ที่ธุรกิจต้องรู้ ฉบับรวบรัด อ่านง่าย!

Issues
August
PDPA
Categories:
#PDPA#Tech & Legal
Inspired by: Siwanad, Kittiya
Views

อะไรคือ PDPA ?

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act. หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดี ทำการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ในการข่มขู่หวังผลประโยชน์ทั้งจากตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูลอยู่
 

หากองค์กรไม่ปฏิบัติ จะมีบทลงโทษอย่างไร ?

สำหรับผู้ให้ข้อมูลควรพิจารณาอย่างรอบคอบให้ดีก่อนให้ข้อมูลแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันอีกทางหนึ่ง ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่เหมาะสม เช่น การให้ข้อมูลเพื่อจัดส่งสินค้า หากมีการขอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการจัดส่ง เจ้าของข้อมูลก็มีสิทธิปฏิเสธการให้ข้อมูลนั้น
 
ในส่วนของผู้เก็บข้อมูล ก็ต้องรู้ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีระบบในการควบคุม/ยืนยันตัวตนในการเข้าถึงข้อมูล และจำเป็นต้องมีการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม เพราะหากไม่ทำตามอาจได้รับโทษดังนี้
 • ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก โดยสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง
 • โทษทางอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • โทษทางปกครอง ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
 

ใครที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ?

เอกชนและภาครัฐ (บุคคลหรือนิติบุคคล) รวมไปถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ซึ่งทำการเก็บรวมรวม ใช้ เปิดเผยและหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในประเทศไทย ซึ่งจะเเบ่งได้เป็น 3 ส่วน

1. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ บุคคลที่ข้อมูลระบุไปถึง

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ “ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Office) เป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจสอบผู้ประกอบการว่าได้ทำเข้ากับ พ.ร.บ.

 
บทลงโทษเเละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ PDPA
 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร มีอะไรบ้าง ?

คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลนิติบุคคล ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.นี้
 
Personal Data: หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, รูปถ่าย, ประวัติการทำงาน , อายุ
 
Sensitive Personal Data: เชื้อชาติ, ชาติพันธุ์, ความคิดเห็นทางการเมือง, ความเชื่อทางศาสนา หรือ ปรัชญา,  พฤติกรรมทางเพศ, ประวัติอาชญากรรม, ข้อมูลด้านสุขภาพ, ความพิการ , ข้อมูลสหภาพแรงงาน , ข้อมูลพันธุกรรม, ข้อมูลชีวภาพ,  และข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน
 

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) มีสิทธิอะไรบ้าง ?

 • สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed)
 • สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of access)
 • สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Right to erasure (also known as right to be forgotten)
 • สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restrict processing)
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right of rectification)
 • สิทธิการเพิกถอนความยินยอม (Right to Window Consent)
 
ข้อมูลส่วนบุคคลเเละสิทธิของเจ้าของข้อมูล
 

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล สามารถทำได้ในกรณีไหน ?

 • ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูส่วนบุคคล
 • จัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ การศึกษาวิจัยหรือการจัดทำสถิติ
 • ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • จำเป็นเพื่อปฏิบัติกฎหมาย หรือสัญญา
 • จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลอื่น
 • จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
 
ขอบคุณที่มาข้อมูลอ้างอิงจาก  

PDPA - SCB

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

“PDPA – Privacy for All” สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

You may also like
ผู้ประกอบการต้องเตรียมอะไร ให้พร้อมรับ PDPA ?
ผู้ประกอบการต้องเตรียมอะไร ให้พร้อมรับ PDPA ?
JUN 22, 20213 HOURS AGO READ
Digital Transformation
PDPA
Tech & Legal
e-signature เซ็นเอกสารสัญญาดิจิทัล แบบถูกกฎหมาย 100%
e-signature เซ็นเอกสารสัญญาดิจิทัล แบบถูกกฎหมาย 100%
JUL 23, 2021AN HOUR AGO READ
Document Management System
Tech & Legal
e-Signature
e-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายยอมรับ กับการใช้งานระบบจริง
e-signature ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายยอมรับ กับการใช้งานระบบจริง
JUN 17, 202115 HOURS AGO READ
e-Signature
Tech & Legal
Document Management System
e-Signature ต่างจาก Digital Signature อย่างไร? แบบไหนเหมาะกับองค์กรคุณ
e-Signature ต่างจาก Digital Signature อย่างไร? แบบไหนเหมาะกับองค์กรคุณ
JUL 13, 20215 HOURS AGO READ
Tech & Legal
Document Management System
e-Signature

SUBSCRIBE TO OUR

NEWS
LETTER .

Code , Consult , Communicate

Copyright © 2020 CODIUM Company Limited.